Privacybeleid

Al 40 jaar een familiebedrijf
Qasa afbeelding
9,6

74 reviews

Privacybeleid

Privacy Beleid Bogaard Keukens en Badkamers

In samenwerking met Bogaard Keukens en Badkamers is met behulp van de regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens een inventarisatie gemaakt om vast te stellen aan welke aspecten het privacy beleid moet voldoen m.b.t. de AVG-wetgeving.

Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere bedrijf zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden.

Op basis van deze gegevens is het privacy beleid inhoud gegeven en de privacyverklaring opgesteld. Door te voldoen aan deze verantwoordingsplicht (accountability) levert Bogaard Keukens en Badkamers een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Voor wie is de AVG-Regelhulp bedoeld?

Deze Regelhulp is bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken. Oftewel: voor iedere organisatie, groot of klein, die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor zelf het doel en de middelen bepaalt. Dus onder meer voor bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine zelfstandigen.

Type persoonsgegevens

Binnen de AVG-regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen persoonsgegevens die een organisatie zou kunnen verwerken:

1- Gewone persoonsgegevens
2- Bijzondere persoonsgegevens
3- Strafrechtelijke persoonsgegevens

De verwerking van bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden. Tenzij beroep kan worden gedaan op een specifieke wettelijke uitzondering én op 1 van de 6 grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens van toepassing is. ‘Gewone’ persoonsgegevens mogen verwerkt worden wanneer de organisatie de gegevensverwerking op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen kan baseren.

Inventarisatie Bogaard Keukens en Badkamers

Uit de inventarisatie is gebleken dat Bogaard Keukens en Badkamers voldoet aan de grondslagen eis om persoonsgegevens te verwerken en heeft daarmee het recht om de “gewone persoonsgegevens” te verwerken.

Bogaard Keukens en Badkamer kan zich beroepen op drie van deze grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens:

De 6 Grondslagen

1-
Toestemming.
Niet van toepassing voor Bogaard Keukens en Badkamers

2-
Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Bijvoorbeeld: u heeft de adresgegevens van klanten nodig om de bestelde producten bij hen thuis te bezorgen/te factureren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met uw klanten na te kunnen komen.

Onderbouwing:

Deze bedrijf/persoonsgegevens zijn echt noodzakelijk voor de naleving van de overeenkomst om de diensten te kunnen leveren en factureren. Betreft NAW-gegevens van opdrachtgevers en werknemers.

Actiepunt:

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Bogaard Keukens en Badkamers een informatieplicht. Dat betekent dat Bogaard Keukens en Badkamer verplicht is om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat Bogaard Keukens en Badkamersmet hun persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring de meest handige manier om hieraan te voldoen.

Zie bijlage 1: Privacyverklaring Bogaard Keukens en Badkamers

3-
Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Bijvoorbeeld: u heeft een bevel van de politie om bepaalde persoonsgegevens aan hen te verstrekken.
Of: u verstrekt gegevens voor de uitvoering van de belastingwet

4-
Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen
Toelichting: Deze grondslag is alleen van toepassing als het een zaak is van leven of dood en u niet van tevoren om toestemming kunt vragen. Bijvoorbeeld het geven van toegang tot een medisch dossier bij een spoedgeval. Of wanneer een kind is vermist en u over locatiegegevens beschikt.

5-
Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

Niet van toepassing voor Bogaard Keukens en Badkamers.

6-
Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
Niet van toepassing voor Bogaard Keukens en Badkamers.

Functionaris voor gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 kunnen organisaties verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in drie situaties verplicht:

1- Overheden en publieke organisaties
2- Observatie

Van toepassing voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen.

3- Bijzondere persoonsgegevens

Betreft organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

Onderbouwing:
De omvang, juridische identiteit en bedrijfsactiviteiten vallen voor Bogaard Keukens en Badkamers buiten de drie criteria van de AVG waarbij het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming verplicht wordt gesteld.

Privacy bij Design & Default en bewaren van persoonsgegevens

Privacy by design houdt in dat Bogaard Keukens en Badkamers bij het leveren van producten en diensten ervoor zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Maar bijvoorbeeld ook dat Bogaard Keukens en Badkamers niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en dat de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig.

Privacy by default houdt in dat Bogaard Keukens en Badkamers technische en organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat Bogaard Keukens en Badkamers wil bereiken.

Onderbouwing:

Bogaard Keukens en Badkamers verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de organisatie en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden en leveren van de services en ondersteuning en voor het uitvoeren van opdrachten. Of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen en beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van overeenkomsten. Afhankelijk van de gegevenssoorten kunnen de feitelijke bewaarperiodes variëren.

Register van verwerkingsactiviteiten

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moet Bogaard Keukens en Badkamers het register direct kunnen laten zien.

Bogaard Keukens en Badkamers is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en de wet schrijft voor dat deze verantwoordelijken de volgende informatie in het register moeten opnemen:

– Naam en contactgegevens verantwoordelijke:

Bogaard Keukens en Badkamers
Operetteweg 6-12
1323 VA Almere
Tel. 036-531 4302
E-mail: info@bogaard-keukens.nl
www.bogaard-keukens.nl
KVK: 32145109

– Verwerking persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Bogaard Keukens en Badkamers gebruik van diensten van derden. Denk daarbij aan de accountant voor o.a. de salarisadministratie van de medewerkers zoals ook het Pensioenfonds. De zogenaamde bewerkers. Met de bewerker(s) hebben heeft Bogaard Keukens en Badkamers een bewerkersovereenkomst.

De uitwisseling die plaatsvindt tussen werkgever het pensioenfonds is een uitwisseling tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Het is daarom niet nodig om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met een Pensioenfonds.

Er is geen apart verwerkingsregister opgesteld met daarin opgenomen de verwerkingsdoeleinden, rechtmatige grondslag en categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens omdat genoeg duidelijk is welke persoonsgegevens dit betreft en wie de verwerkers verantwoordelijkheid heeft.

Met welk doel worden persoonsgegeven verzameld?

Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt persoonsgegevens op kleine schaal voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
– de categorieën van personen van wie de gegevens worden verwerkt zijn klanten en leveranciers en medewerkers;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt de volgende, zelf verstrekte persoonsgegevens, doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten:

– Contact- en accountgegevens en (zelf verstrekte)achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen).

– Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met de te leveren dienst of product.

– Data en tijdstippen van afspraken, die zijn gemaakt met ons bedrijf of medewerkers.

– Betalings- en factuurgegevens – in het geval er een overeenkomst met ons is aangegaan zoals voor de financiële afhandeling de bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en btw-nummers.

Bewaartermijn

Bogaard Keukens en Badkamers bewaart deze zelf verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld met in acht neming van de wettelijke bepalingen;

– Als persoonsgegevens worden verstrekt op verzoek van overheidsinstanties kan de bewaartermijn variëren
– Als de persoonsgegevens worden gedeeld met een land of internationale organisatie buiten de EU dan moet dit aangeven worden in het register maar dit is niet van toepassing voor Bogaard Keukens en Badkamers.

Verantwoordingsplicht en Beschermingsbeleid

Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dat betekent dat Bogaard Keukens en Badkamers onder meer moet kunnen aantonen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen.

Bogaard Keukens en Badkamers neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Hiertoe zijn de volgende maatregelen getroffen:

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

1- De directeur is aangewezen als verantwoordelijke voor de informatiebeveiliging,
2- Periodiek worden de beveiligingsmaatregelen getest en geëvalueerd door een extern ICT-adviesbureau.
3- Alleen de directeur heeft toegang tot de persoonsgegevens,

Technische beveiligingsmaatregelen

1- Bestanden zijn alleen toegankelijk door de directeur,
2- De systemen zijn beveiligd door firewalls en logins en voor technisch beheer wordt als daar aanleiding toe is gebruik gemaakt van een extern ICT-adviesbureau,
3- De website(s) maken gebruik van beveiligde verbindingen geverifieerd door Let’s Encrypt,
4- Back-ups zijn in het systeem geïmplementeerd,
5- Er worden via de website geen gegevens verzameld.

Websites

De volgende handelsnamen met bijbehorende websites vallen onder de activiteiten van Bogaard Keukens en Badkamers:

www.decoshoppen.nl
www.bogaard-zwembaden.nl
www.bogaard-wellness.nl
www.bogaard-keukens.nl
www.bogaard-badkamers.nl

Bogaard Keukens en Badkamers, 4 juli 2018
Directie:
R. Bogaard
D.J. Bogaard

Bijlage: 1

Privacyverklaring Bogaard Keukens en Badkamers

Deze privacyverklaring van Bogaard Keukens en Badkamers is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in heel EU geldt per 25 mei 2018.

Bogaard Keukens en Badkamers hecht veel belang aan uw privacy. Middels deze Privacyverklaring geven wij aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen.

In de Privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door of vanwege Bogaard Keukens en Badkamers en heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers en bezoekers van de website.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Bogaard Keukens en Badkamers kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

-Direct van u:

Bijvoorbeeld door een overeenkomst met Bogaard Keukens en Badkamers aan te gaan, als u per e-mail, via het contactformulier op onze website, telefonisch of schriftelijk contact opneemt met ons.

Bogaard Keukens en Badkamers maakt op haar websites gebruik van functionele cookies maar géén gebruik van analytische en/of tracking cookies. Functionele cookies zijn bedoeld om de website goed te laten werken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen.

Doel en verwerking van gegevens

Bogaard Keukens en Badkamers gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden ook gebruikt voor de interne administratie van Bogaard Keukens en Badkamers. Denk hierbij aan het afhandelen van uw betaling, verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Bogaard Keukens en Badkamers verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de organisatie en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden en leveren van de services en ondersteuning en voor het uitvoeren van opdrachten. Of voor andere essentiële doeleinden zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen en beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van overeenkomsten. Afhankelijk van de gegevenssoorten kunnen de feitelijke bewaarperiodes variëren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bogaard Keukens en Badkamers kan de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

• Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen).
• Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met de te leveren dienst of product.
• Data en tijdstippen van afspraken, die zijn gemaakt met ons bedrijf of medewerkers.
• Betalings- en factuurgegevens – in het geval u een overeenkomst met ons bent aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en btw-nummers.

Hierbij kunt u denken aan:

• Het onderhouden van de relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk, leveranciers, externe ZZP’ers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren van de diensten en producten van Bogaard Keukens en Badkamers
• Het afhandelen van klachten en complimenten.
• Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Algemene verordening gegevensbescherming.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?

Bogaard Keukens en Badkamers kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers ten behoeve van de doeleinden voor de organisatie die voortvloeien uit de een aangegane overeenkomst. Bogaard Keukens en Badkamers kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.

Bewerkersovereenkomsten

Voor de bewerking van persoonsgegevens maakt Bogaard Keukens en Badkamers gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker(s) hebben wij een bewerkersovereenkomst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?

Bogaard Keukens en Badkamers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld met inachtneming van fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt bij Bogaard Keukens en Badkamers een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Bogaard Keukens en Badkamers uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Bogaard Keukens en Badkamers op info@bogaard-keukens.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u meent dat Bogaard Keukens en Badkamers handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Onze klanten

aan het woord

 • “Dank”
  Een nieuwe badkamer moest er komen. Dan begint het traject. Wat moet er in, hoe gaan we het inrichten en vooral wat is er mogelijk. Vele showrooms gezien en als laatste kwamen we bij Bogaard. Bij de ontvangst in de showroom hadden wij een goed gevoel en dat is in…
  FAM HENSBERGEN
 • “Dik tevreden”
  Ik heb eind vorige jaar bij Bogaard een keuken uitgezocht. Nadat de keuken door Rob was ingemeten, heb ik in de zaak het materiaal uitgezocht en samen met Remy nog allerlei dingen laten aanpassen. Dat komt doordat ik en klein en gehandicapt ben. Remy kwam en liet mij de 3D…
  MW. WIL DE WAAL
 • “Beste gevoel”
  Na diverse badkamer showrooms bezocht te hebben kochten we uiteindelijk de badkamer bij Bogaard keukens en badkamers. Niet omdat ze de goedkoopste waren maar omdat we daar het beste gevoel bij kregen. Men beschikt over een mooie showroom waar diverse ingerichte badkamers te zien zijn. Prima uitleg en hulp bij…
  MARCEL EN RAMONA
 • “Een aanrader”
  Prima meedenkend in voorfase om tot een gewenst ontwerp te komen.Ruime keus in toe te passen materialen met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Uitvoering door prima medewerkers volgens een zeer strakke planning. Een aanrader!
  B. HORSELING
 • “Mooi resultaat”
  Vanwege de beperkte mogelijkheden bij het uitkiezen van het meerwerk wat werd aangeboden bij ons nieuwe huis, zijn we gaan rondkijken naar de mogelijkheden als we zelf alles regelen. Met ' alles' bedoelen wij: vloer betegelen, wanden en plafonds stucen en sauzen, toiletten, badkamer en keuken plaatsen. Zo zijn we…
  RUUD VISSER EN ROBERT BRAMA
 • “Veel complimenten”
  Eindelijk hadden we besloten om een nieuwe keuken aan te gaan schaffen. Op basis van ervaringen van anderen en omdat Boogaard een echt Almeers bedrijf is, besloten we daar te gaan kijken. We werden allervriendelijkst door Dirk ontvangen. Hij heeft met heel veel geduld en aandacht ons geholpen om een…
  DIRK EN MARJAN VAN AKEN
 • “Absoluut goed”
  Zowel een complete keuken als badkamer gekocht bij Dirk Bogaard. Nadat uitvoerig de tijd is genomen om het wensenpakket door te nemen heeft vervolgens in juli 2018 de plaatsing van zowel de keuken als ook de badkamer plaatsgehad. Zeer kundige werklieden met verstand van zaken en staan open voor wijzigingsverzoeken…
  TWAN WILKE
 • “Goed bedrijf”
  Je kunt gerust stellen dat wij kritische kopers zijn en we wilden in ons nieuwe huis bovendien geen standaard inrichting. Wij hadden dan ook al een handvol badkamerspecialisten achter ons gelaten voordat we via qasa.nl op Bogaard stuitten. De reden dat we aldaar het eerste bezoek gebracht hebben, is de…
  MURAT EN MARIANNE
 • “Complete verbouwing”
  Onze buren hadden Bogaard keukens en badkamers aanbevolen toen we jaren terug een lekkage hadden die beunhazen hadden veroorzaakt bij het aanleggen van een nieuwe badkamer. Dit hebben ze prima opgelost. Bij deze buren hadden ze de keuken verplaatst en een aanbouw gemaakt. Toen we een nieuwe keuken wilde die…
  ANDRÉ EN SACHA VAN MOURIK
 • “Goed bedrijf”
  Nadat wij in 2018 een aantal offertes voor een nieuwe badkamer had op laten maken, maar daarbij geen goed gevoel hadden zijn we verder gaan kijken. In 2019 via Google terecht gekomen bij Bogaard Almere, waar ik telefonisch contact had met Dirk Bogaard over een nieuwe badkamer. Hij gaf aan…
  MANUELA VAN KUIK

Bekijk hier alle ervaringen

Routeplanner naar onze showroom

Doe inspiratie op voor uw keuken in onze showroom en kom vrijblijvend langs. Wij zijn elke zaterdag geopend! U vindt de showroom aan de Operetteweg 8-12 in Almere Muziekwijk.

Bereken mijn route naar Bogaard Keukens

Openingstijden

 • Maandag: Op afspraak
 • Dinsdag: 10:00 – 17:00 uur
 • Woensdag: 10:00 – 17:00 uur
 • Donderdag: 10:00 – 17:00 uur
 • Vrijdag: 10:00 – 17:00 uur
 • Zaterdag: 10:00 – 16:00 uur
 • Zondag: Gesloten